O škole

Škola se nachází v zeleni na severním okraji sídliště Zahradní Město. Je umístěna v klidném prostředí, je však snadno dostupná od hlavní komunikace, jež odděluje hustý pás zeleně a školní hřiště s umělým povrchem, běžeckým oválem a cvičnou tenisovou stěnou. Hlavní budovu s jednotlivými učebnami, sedmi odděleními školní družiny a kancelářemi doplňuje pavilon s halou, školní jídelnou a dvěma tělocvičnami. Škola je vybavena počítačovou učebnou s přístupem na internet, audiovizuální učebnou s velkým plátnem a virtuální obrazovkou, aulou, cvičnou kuchyňkou, venkovní učebnou. Na terase školní družiny je hřiště s herními prvky. Budova je zasíťována, v kmenových učebnách jsou interaktivní tabule nebo interaktivní dataprojektory. Budova je monitorována vnějším kamerovým systémem.

Jsme škola s rozšířenou výukou hudební výchovy. Tento dlouhodobý projekt realizujeme od školního roku 2009/2010 na obou stupních. Od školního roku 2021/2022 bude tento projekt zaměřen pouze na 1. stupeň. Na 2. stupni bude realizován formou zájmové činnosti. V hudebních třídách mají žáci 3 hodiny hudební výchovy týdně, navštěvují hudební cykly v Národním divadle a Rudolfinu, vystupují na soutěžích a přehlídkách.

Ve škole pracujeme podle ŠVP ZV Moje škola, který je průběžně aktualizován. Výuka anglického jazyka probíhá od 2. do 9. ročníku. Od 7. ročníku žáci přibírají další cizí jazyk (německý, francouzský nebo ruský). Od 1. ročníku nabízíme písmo Comenia Script. Ve 2. a 3. ročníku žáci absolvují plavecký výcvikový kurz. Vyučování je doplňováno exkurzemi, výlety, kulturními akcemi, návštěvami galerií, filmových a divadelních představení… Jezdíme na školy v přírodě a lyžařský výcvikový kurz. Škola se zapojuje do různých grantů a projektů (např. Rodiče vítáni, Zelená učebna, Prevence užívání návykových látek, Dopravní výchova, ERASMUS – projekt Rozhýbejme sebe i svět kolem nás, internetový přenos se školou v Ugandě…), rovněž se účastní vědomostních, hudebních, sportovních a výtvarných soutěží.

Žáci se mohou stát členem knižního klubu Fragment, kde lze výhodně nakupovat knížky se slevou. Ve škole je rovněž možno stát se členem Klubu mladého diváka, s nímž žáci mohou navštívit 4 - 5 x za rok divadelní představení v předních pražských divadlech za výhodnou cenu.

Ve škole pracuje pedagogický sbor, žákovský parlament, předmětová a metodická sdružení, školská rada. Se školou spolupracuje spolek rodičů.

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search