Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Alžběta Suchanová

Kontakt: suchanova@zssvehlova.cz

Spolupráce s psychology a speciálními pedagogy z Pedagogicko – psychologické poradny v Jabloňové ulici i dalšími specializovanými pracovišti jako logopedie, dětská psychiatrie, SVP apod. 

Činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků,tj.zejména:
  • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství- kariérovým vzdělávaním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka
  • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti /ve spolupráci s třídním učitelem/
  • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků /ve spolupráci s třídním učitelem/
  • spolupráce se školským poradenským zařízením /skupinová šetření k volbě povolání, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků/
  • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti využití těchto služeb
 2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 3. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 5. Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků ,integrace, individuálních vzdělávacích plánů.
 2. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 3. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů , vedení písemných záznamů o poradenské činnosti a navržených a realizovaných opatřeních.

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search