Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Informace k online schůzce k zápisům do 1. ročníku ZŠ, KDY: 18.3.2021, 16:00 - 17:00, Jak se přihlásit: kliknutím na odkaz pod obrázkem v čase konání schůzky, Program: seznámení s naší školou, průběh zápisu a podávání elektronickým prihlášek, volná diskuze

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce (Microsoft Teams).


Odkaz na online zápis

Termín: 7. a 8. dubna 2021

Pro školní rok 2021/2022 plánujeme otevřít 3 první třídy (popř. další jen do naplnění kapacity školy).

Žádosti ke vzdělávání v 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 budou přijímány prostřednictvím elektronického formuláře, který najdete pod odkazem na webových stránkách školy od 1. 4. do 8. 4. 2021 (po vyplnění bude žádost automaticky odeslána i na vámi uvedený email), přičemž poslední den pro zahájení správního řízení je 8. 4. 2021.

V případě komplikací s vyplněním elektronického formuláře lze řešit náhradním způsobem po telefonické nebo e-mailové dohodě s vedením školy. Ve zcela výjimečných případech vám žádost k vyplnění předáme v tištěné podobě.

! Je NUTNÉ, aby zákonný zástupce ŽÁDOST po podání v elektronické podobě také doručil podepsanou na adresu školy do 5 dnů – jedním z níže uvedených způsobů:

 1. do datové schránky školy (ID: 4v3z4mh),
 2. e-mailem (na adresu: preslickova@zssvehlova.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní doručení od 7. 4. do 8. 4. 2021 v době od 10:00 – 16:00 do vrátnice školy (hlavní vchod).

K žádosti doložte kopii rodného listu dítěte a OP zákonného zástupce výše uvedenými způsoby.

Cizinci připojí též kopii rodného listu nebo pasu dítěte a kopii dokladu o povolení k pobytu (viz níže DĚTI CIZINCI).

Kontrola správnosti údajů na žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bude provedena podle rodného listu (bez něj nelze dítě zapsat) a OP. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. rozhodnutí o svěření dítěte do péče).

Škola by měla být zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání, o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod., nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

Upozornění:
O tom, zda bylo dítě přijato k docházce do naší školy, budou zákonní zástupci informováni na webových stránkách školy a na veřejné desce školy. Z důvodu ochrany osobních údajů budou vygenerována registrační čísla prostřednictvím elektronické žádosti.

Kritéria zápisu:
Škola přednostně přijímá děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno komisionálně.

 1. žáci ze spádových oblastí (v případě naplnění kapacity školy – na základě losování)
 2. žáci mimo spádové oblasti (v případě naplnění kapacity školy – na základě losování)

Odklady udělené v Základní škole, Praha 10, Švehlova 12/2900 v loňském školním roce nejsou kritériem pro přijetí. Zákonný zástupce musí opět své dítě zapsat.

Zákonným zástupcům oznámíme přijetí nebo nepřijetí dítěte pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a vývěskou na veřejné desce školy do 7. 5. 2021.

Důvodem nepřijetí je naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy.

Talentové zkoušky do třídy s rozšířenou hudební výchovou – organizace bude upřesněna. (V případě zájmu o třídu s rozšířenou hudební výchovou informuje zákonný zástupce dítěte školu prostřednictvím elektronického formuláře – kolonka „zaměření“.)

Na základě dostatečného zájmu zákonných zástupců otevřeme třídu s výukou písma Comenia Script – nutno vyznačit prostřednictvím elektronického formuláře – kolonka „zaměření“.

DĚTI MLADŠÍ 6 LET

Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mohou zákonní zástupci přihlásit své dítě k základnímu vzdělávání před dovršením šestého roku. K žádosti o předčasné přijetí musí doložit:

 • u dětí narozených od 1. 9. do 31. 12. doporučující vyjádření ze školského poradenského zařízení,
 • dětí narozených od 1. 1. do 30. 6. doporučující vyjádření ze školského poradenského zařízení a odborného lékaře

(Žádost se podává obdobným postupem jako žádost ke vzdělávání v 1. ročníku.)

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (§ 37 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

  K žádosti o odklad školní docházky musí zákonný zástupce doložit:
 • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny,
 • doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

Žádost o odklad je nutno podat co nejdříve, nejpozději však do 30. 4. 2021 společně se všemi přílohami.

(Žádost se podává obdobným postupem jako žádost ke vzdělávání v 1. ročníku.)

Rozhodnutí o odkladu školní docházky dítěte dostane zákonný zástupce písemně v souladu se správním řízením zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

DĚTI CIZINCI

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/22 se kromě občanů ČR vztahuje i na občany (děti) jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince (děti), kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky (děti) řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Potvrzení o pobytu a jeho délce přiložte k žádosti níže uvedenými způsoby.

 1. do datové schránky školy (ID: 4v3z4mh),
 2. e-mailem (na adresu: preslickova@zssvehlova.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobně doručit od 7. 4. do 8. 4. 2021 v době od 10:00 – 16:00 do vrátnice školy (hlavní vchod).

ORGANIZAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ – TERMÍN BUDE UPŘESNĚN.

PŘÍPRAVNÁ ODPOLEDNE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY – ZRUŠENA.

V Praze dne 3. 3. 2021
Mgr. Eva Čuříková,
ředitelka školy

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search