Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Chcete-li provést zápis online, klikněte na tento banner:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pro školní rok 2020/21 plánujeme otevřít 3 třídy 1. ročníku podle počtu přihlášených dětí.

Žádosti ke vzdělávání v 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 budou přijímány prostřednictvím tohoto elektronického formuláře, který najdete pod odkazem na webových stránkách školy od 1. 4. do 8. 4. 2020 (po vyplnění bude žádost automaticky odeslána i na vámi uvedený email), přičemž poslední den pro zahájení správního řízení je 8. 4. 2020.

V případě komplikací s vyplněním elektronického formuláře lze řešit náhradním způsobem po telefonické nebo e-mailové dohodě s vedením školy. Ve zcela výjimečných případech vám žádost k vyplnění předáme v tištěné podobě.

! Je NUTNÉ, aby zákonný zástupce ŽÁDOST po podání v elektronické podobě také doručil podepsanou na adresu školy do 5 dnů jedním z níže uvedených způsobů:

1) do datové schránky školy (ID: 4v3z4mh),

2) e-mailem (na adresu: preslickova@zssvehlova.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!),

3) poštou,

4) podepsaný osobně doručit od 1. 4. do 8. 4. 2020 v době od 10:00 – 12:00 do vrátnice školy (hlavní vchod).

 

K žádosti doložte kopii rodného listu dítěte – výše uvedenými způsoby.

Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod. nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

Upozornění:

O tom, zda bylo dítě přijato k docházce do naší školy, budou zákonní zástupci informováni na webových stránkách školy a na veřejné desce školy. Z důvodu ochrany osobních údajů budou vygenerována registrační čísla prostřednictvím elektronické žádosti.

Kritéria zápisu:

Škola přednostně přijímá děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno komisionálně.

1) žáci ze spádových oblastí (v případě naplnění kapacity školy – na základě losování)

2) žáci mimo spádové oblasti (v případě naplnění kapacity školy – na základě losování)

Talentové zkoušky do hudební třídy proběhnou v náhradním termínu, až to bude možné (budeme vás informovat). V případě zájmu o třídu s rozšířenou hudební výchovou informuje zákonný zástupce dítěte školu prostřednictvím elektronického formuláře – kolonka „zaměření“.

Na základě dostatečného zájmu zákonných zástupců otevřeme třídu s výukou písma Comenia Script – nutno vyznačit prostřednictvím elektronického formuláře – kolonka „zaměření“.

 

DĚTI MLADŠÍ 6 LET

Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mohou zákonní zástupci přihlásit své dítě k základnímu vzdělávání před dovršením šestého roku.

K žádosti o předčasné přijetí musí doložit:

- u dětí narozených od 1. 9. do 31. 12. doporučující vyjádření ze školského poradenského zařízení,

- u dětí narozených od 1. 1. do 30. 6. doporučující vyjádření ze školského poradenského zařízení a odborného lékaře

 (Žádost se podává obdobným postupem jako při žádosti ke vzdělávání v 1. ročníku.)


ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (§ 37 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

K žádosti o odklad školní docházky musí zákonný zástupce doložit:

- doporučení z pedagogicko-psychologické poradny,

- doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

 

Žádost o odklad je nutno podat co nejdříve, nejpozději však do 30. 4. 2020 společně se všemi přílohami.

(Žádost se podává obdobným postupem jako při žádosti ke vzdělávání v 1. ročníku.)

Rozhodnutí o odkladu školní docházky dítěte dostane zákonný zástupce v souladu se správním řízením zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.DĚTI CIZINCI

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/21 se kromě občanů ČR vztahuje i na občany (děti) jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince (děti), kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky (děti) řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Potvrzení o pobytu a jeho délce přiložte k žádosti níže uvedenými způsoby.

5) do datové schránky školy (ID: 4v3z4mh),

6) e-mailem (na adresu: preslickova@zssvehlova.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!),

7) poštou,

8) osobně doručit od 1. 4. do 8. 4. 2020 v době od 10:00 – 12:00 do vrátnice školy (hlavní vchod).

 

 

ORGANIZAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ – TERMÍN BUDE UPŘESNĚN.

PŘÍPRAVNÁ ODPOLEDNE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY – ZRUŠENA.

 

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024