Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

TERMÍN ZÁPISU: 2. a 3. dubna 2019 od 14:00 do 18:00 hodin

Náhradní termín zápisu pouze po telefonické domluvě (telefon 272652023).

Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách www.zssvehlova.cz

Pro školní rok 2019/20 plánujeme otevřít 3 třídy 1. ročníku podle počtu přihlášených dětí.

Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

K ZÁPISU POTŘEBUJETE:

  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (viz sekce Dokumenty)
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
  • u rozvedených rodičů kopii rozhodnutí o svěření do péče,
  • cizinci: pas nebo jiný doklad s vyznačením délky pobytu

Nabízíme přihlašování k zápisu prostřednictvím rezervačního formuláře, který bude k dispozici ve vrátnici školy dva týdny před konáním zápisu, na přezkoušení z hudební výchovy je nutné vždy počkat.

Pro školní rok 2019/2020 otevíráme třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy a popř. na základě zájmu zákonných zástupců třídu s výukou písma Comenia Script – nutno vyznačit na Zápisním lístku. Konečné zařazení žáků do tříd proběhne podle možností a kapacity školy.

Upozornění:

O tom, zda bylo dítě přijato k docházce do naší školy, budou zákonní zástupci informováni do 15. 5. 2019 na webových stránkách školy a na veřejné desce školy. Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou zveřejněna registrační čísla, která děti dostaly při zápisu, proto vás prosíme o jejich uschování.

DĚTI MLADŠÍ 6 LET:

Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mohou zákonní zástupci přihlásit své dítě k základnímu vzdělávání před dovršením šestého roku.

K žádosti o předčasné přijetí musí doložit:

- u dětí narozených od 1. 9. do 31. 12. doporučující vyjádření ze školského poradenského zařízení,

- u dětí narozených od 1. 1. do 30. 6. doporučující vyjádření ze školského poradenského zařízení a odborného lékaře

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (§ 37 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

  • vyplněnou Žádost o odklad (viz sekce Dokumenty)
  • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny,
  • doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

Vzhledem k delším objednávacím lhůtám doporučujeme zajistit si vyšetření před zápisem.

Žádost o odklad je nutno podat co nejdříve, nejlépe u zápisu do 1. třídy, nejpozději však do 30. 4. 2019 společně se všemi přílohami.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky dítěte dostane zákonný zástupce v souladu se správním řízením zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

ORGANIZAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Schůzka se bude konat dne 18. 6. 2019 v 17:00 hodin v prostorách školní jídelny, kde odpovíme na dotazy a podáme další informace o průběhu začátku školního roku.

PŘÍPRAVNÁ ODPOLEDNE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Děti mohou přijít do školy celkem třikrát. Seznámí se s paní učitelkou, s prostředím školy, postupně tak překonají obavy z neznámého školního prostředí.

Termíny jsou 15. 5., 22. 5., 29. 5. 2019 od 14:00 do 15:00 hodin. Sraz ve vestibulu školy (hlavní vchod) pět minut před zahájením.

V Praze dne 21. 1. 2019

Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku 2019/2020 (PDF)

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024